Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s.r.o.

Názov prijímateľa: FOREAL, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Bariny 4/4, 013 14 Kamenná Poruba

Názov projektu: Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Kamenná Poruba

Výška poskytnutého NFP: 248 050,00 €

Kód ITMS2014+: 313012I895

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je podpora inovačných a výskumno-vývojových aktivít žiadateľa obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedenie do výroby v súčinnosti so subjektom s výskumno-vývojovou činnosťou ako podporným aktérom inovačného procesu. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí nielen zvýšenie kvalitatívnej úrovne výrobku (drevostavieb), ale aj výrazné zefektívnenie procesu výroby so zameraním na výrobu ekologicky nezávadných výrobkov, čo prispeje k zmierneniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Ďalším prínosom obstaranej technológie pre spoločnosť bude zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Zavedenie inovatívnych technológií bude mať takto pozitívny dopad na hospodárske výsledky spoločnosti, čo umožní ďalšie investície do jej rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti aj na medzinárodnej úrovni.

Projekt sa bude realizovať v prenajatých výrobných priestoroch žiadateľa v obci Kamenná Poruba, okres Žilina.
Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 3
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín: 2
Počet inovovaných procesov: 1

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
www.mindop.sk
www.eufondy.sk

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať ... volajte, napíšte nám alebo nás navštívte.